مراقب کودکانِ خود باشید...
در سرزمین من ، موجودات وحشی لباس انسانیت پوشیده اند!

بهروز قاسمی