هروقت توی بورس زندگی روی رفاقت سرمایه گذاری کردم همیشه ارزشِ سهامَم کم شد!

بهروز قاسمی