زندگی بی عشق مِثه دستشوییِ بدونِ آفتابَست!!!
اما بیشتر حس می کنم مِثه شلوار کُردیِ بِدونِ کِش باشِه!!!؟

بهروز قاسمی