اینجا تنها جاییه که وقتی می خوای از چراغ سبز رد بشی باید بیشتر از رد کردن چراغ قرمز احتیاط کنی!!!

بهروز قاسمی