موضوع انشاء: بلندترین شب سال خود را چگونه گذراندید؟
متن انشاء: در بلندترین شب سال ، من بلندترین خواب سالم رو انجام دادم...!!!

بهروز قاسمی