من فاحـــشه ها را بیش تر از مردانِ سرزمینم دوست دارم!

تعجب نکن! ناسزا هم مگو!!!

من او را دوست دارم زیرا در این سرزمینی که مردانش به دنبال تنی اوریـان و زیبا می گردند فــاحشـه به دنباله روحی اوریان و زیبا می گردد.

بهروز قاسمی