دعا می کنم دسته روزگار بشکنه
آخه هرچی میکشیم از دستِ این روزگار لعنتیه!!!

بهروز قاسمی