لعنت به ما،
به انسانی سنگ می زنیم که تن فروخت ، تا نان شب بخرد و ما انسانیت دادیم تا تنی را هم آغوش افکار شیطانیمان کنیم ...!
به راستی کدام انسان تریم و کدام گناهکار تر؟

بهروز قاسمی