آدم برفی وقتی مُرد که عاشق خورشید شد...
هــــــــــــــای آدم بــــــرفـی هـــــــا
گرمای خورشید از عشقش بود او را سرزنش نکنید...!

بهروز قاسمی