دلقک | Kalafe.MihanbloG.CoMمثه حسه یه کاغذ مچاله
مثه حسه له شدن یه ته سیگار زیر کفشایِ مرد تنها
مثه حسه رسیدن به یه دوراهیِ بی نشونه
مثه حسه لبخند اجباریه دلقک
مثه حسه ثانیه هایِ بی تکرار
مثه حسه پریدن از بلندایِ دیوار
مثه حسه درخت وقت جدایی برگ تو هوای دلگیر پاییر..
من این روزا یه حسه دیگه دارم
منم مثله تو ، امروز
حس غمگینی دارم
منم مثله تو ، امروز
...

بهروز قاسمی