خیالم باطل بود ، آغوشش را به یادِ دیگری به روی من گشوده بود...

بهروز قاسمی