یک رَمال و کف بین
یک فنجانِ قهوه
یک فالِ غمگین و
سیگار پشت سیگار

یک روح مرده با جسمی که نمرده
یک جسم برهنه
یک احساس ِخسته
یک قلبِ شکسته
یک آغوشهِ سرد و
سیگار پشت سیگار

یک نخ سیگار پشت مـ ... ـــروب
یک فازِ خاص و غمگین
یک آهنگِ لایت و
سیگار پشت سیگار

یک طنابِ اعدام
پک های آخر
تیک تاک مُردن
سیگار پشت سیگار

بهروز قاسمی