کلافه یعنی تو پیچ و واپیچای جاده چالوس شاشت بگیره ، هر طرف جاده که بخوای بشاشی همه ببینندت!

بهروز قاسمی