من بــِ ـکـ ــارت احساسم را به پای دروغ ها و فریب هایت باختم
و تو چه بی شرمانه طلب بــِ ـکـ ــارت جسمم را کردی
در این میان من باختم و تو بردی...
من حس اعتمادم را و تو لذت جنسیت را

پ.ن:این متن فقط برای کسانی است که با احساسات جنس مخالف خود برای لذت جنسی بازی می کنند.به امید روزی که پی به اشتباه خود ببرند.

بهروز قاسمی