خداوندا
دستانم را رو به آسمان بلند می کنم اما
کوتاهی دستانم به بلندای وجودت نمی رسند
لطفا از هزاران آرزویم را فقط
برایم نردبانی بفرست

بهروز قاسمی