در این شهری که مرد و زن بدون عشق کنار هم می خوابند
در این شهری که زن ها لطافت را به هرزهگی می فروشند
در این شهری که مردان به سان دختران می رقصند
در این شهری که عشق جایش به شهوت داده
در این شهری که خیانت جای صداقت را گرفته
در این شهری که تن فروشی شغل گشته
در این شهری که خدا را ساده انگارند
نمی خواهم بگویم من زِ دردم
که من تنها ترین ،تنهای ِ این شهرم

بهروز قاسمی