این حوای لعنتی اگه جای سیب حوس یه ماچــه آبدار کرده بود الان همه ی ما تو بهشت داشتیم مــاچ مـــاچ بازی می کردیم!

پ.ن: مشترک محترم فید ما شید!

بهروز قاسمی