من و شب های تنهایی و ســکوت
من و حـــسرت یه خــــــواب ساده در سکوت
من و این شـــراب و مـــستی بعد ســیگار و دود
من و این بــــــغض نـــفس گیرِ این ثـــانیه های با تاخیر
من و لـــــــــــــحظه های نبودت یا که اون خاطرات شیرین
تــو و اون نـــگاه ســـرد و تو بـــغل گـــرفتنه یه غـــریبه...

بهروز قاسمی