همیشه انشاء نوشتن از مشکلات زندگی ساده تر از زندگی کردنه...

بهروز قاسمی