همیشه انشاء نوشتن از مشکلات زندگی ساده از زندگی کردنه...

برای مسیح ارسطویی

بهروز قاسمی