کاریزمای تو در من جنگی به پا کرده است
این جنگ ، مرا به نابودی خواهد کشاند
و درخت سبز زندگی ام را پاییزی خواهد کرد.


بی بهانه
1/11/93 س:3

بهروز قاسمی