هیچوقت خودت رو ارزون نفروش...
مردم عادت می کنند به مفت بودنت...

بهروز قاسمی