وقتی می فهمی کم کم داری به آخرالزمان نزدیک میشی که بدهکارات ، طلبکارت بشند...!!!

بهروز قاسمی