دلم یه تغییر متفاوت می خواد...
یه متغییر تعریف نشده یا شاید تحریف نشده!
حس تکرار دارم و این برایه یکی مثه من ، یه سَمِ کشندست...!
بپرم یا باز منتظرش بشینم؟!

بهروز قاسمی