نمی دونم از کی شروع شد که هرچی آرزو داشتم عکسش اتفاق می افتاد...
الان چند ماهیه که دیگه آرزوی چیزی رو نمی کنم...
شاید اینطوری آرزوهام براورده بشند!!!

بهروز قاسمی