من پُرم از سئوال های بی جواب و جواب های بی سئوال!
پر از شنیده های ناگفته و گفته های ناشنیده
پر از کرده های ناکرده و ناکرده های کرده
پر از خالی های لبریز و لبریز های خالی
پر از سکوت های در فریاد و فریادهای در سکوت
پر از گفته های ناگفته و ناگفته های گفته

من
پیچیده شده در خودم و خودم دچار پیچش...

من ،
منم .

بهروز قاسمی