گــــــــــــاهی باید روشــــــن ماند ، در خفقان خـــــــــاموش ها...

بهروز قاسمی