میان تناقض فطرت و سیرت آدم ها ،
حقیقت ،
آرام می خندد...!

بهروز قاسمی