چقدر خوبه ،
بی اونکه بدونی دوستت دارم
حسادت کنم به اونکه تو رو داره
به اونکه قدر تورو ندونه

چقدر خوبه
که یه حس خوب ،
به تو دارم
چقدر خوبه تو سرمای زمستون
نلرزیم و کنار هم گرم بمونیم

چقدر خوبه
واسه اینکه مهتاب روی صورتت بباره
ماه رو برات بیارم

بهروز قاسمی