یاد گرفته ام که همیشه خوب بودن مصداق آدم بودن نیست ،
گاهی باید بد بود تا آدم حسابت کنند!

بهروز قاسمی