بعضی حرف ها و کارها آتشم می زنند
نمی دانم که با کدام کبریت بی خطر می سوزم
با جدیت و یا با تمسخر و خنده!
واقعا اگر دوستیم و یا اگر دشمن
نیاز به این همه نقاب هست؟
خنده می کنم به این روز ها
به این حرف ها
به این کارها
ولی از درون آتش گرفته ام با همان کبریت بی خطر.

خنده دار است ، این همه تناقض در یک نفر!

بهروز قاسمی