بعضی وقت ها ،
از آرزوهایم عقب می مانم
و در گذشته ام جا می مانم
اما می دانم پس از این خواب بلند ،
فردایی هست که بیدار خواهم شد
و فراموش می کنم
هر آنچه که از امروز ،
به خاطر دارم...

بهروز قاسمی