دلگیر نباش از آدم ها، آدم ها همه همین طورند، ساخته شده اند برای شکستن دیگران . مثل تبری که دسته اش از درخت است و برای قطع درخت ساخته شده!یادت باشه دسته ی تبر هم قبلا درخت بوده و یکی دیگه اون رو قطع کرده.
این رسم این روزگاره...

بهروز قاسمی