حال امروز مرا ،
مهاجری می فهمد ،
که در سیر انبوه جمعیت ،
غریب و تنها
در کوچه پس کوچه های  ظلمت و غربت ،
سیگار به دست ،
بی تفاوت از آدم ها می گذرد.

بهروز قاسمی