برای یک قاب عکس ،
همیشه دیده شدن کافی نیست .
گاهی باید لمس شود
تمام شیشه ی یک قاب عکس
تا لحظه ای ،
خاطرات ،
زنده شوند.
و گاهی باید بود ، نه در یک قاب چهار گوش
گاهی باید بود ، نه بر روی یک دیوار
باید بود ، حرف زد و حس زنده بودن را دوباره تجربه کرد

بهروز قاسمی