در آینه های بلند زندگی ام
آیه ای باش برای حیاط دوباره ام
چشمه آبی باش برای ریشه های خشکیده ام
نسیمی باش برای رقص شاخ و برگ هایم
و طلوعی دوباره باش برای تاریکی امروزم
باشد که باشی و با بودنت ،
این پژمرده درخت پیر ، جوانه ای زند.

دست نوشته ای برای هیچکس!

بهروز قاسمی