مغزم سکوت را فریاد می کشد ،
دست می کشم از هَم هَمِه ی آرزوهایی که به باد رفتند و
کنج اتاق تاریکی
تنها تر از همیشه
به دوره خودم گره می خورم!

بهروز قاسمی