سالهاست ;
شنیده ایم نسل انسانها منقرض شده.
بارهاست ;
شنیده ایم فلانی آدم نیست .
پس ;
در این انقراض نسل ها چه هستیم جزء حیوانات آدم نما؟

بهروز قاسمی