بعضی ها از زندگی فقط شادی اش را می خواهند اینها فراموش کرده اند شادی خلاء اندوه است و بدون غم شادی معنی ندارد همانطور که بدون زشتی ، زیبایی معنا و مفهومی ندارد.

بهروز قاسمی