من از امروزم پشیمانم ،
من از دیروزم ، خاطره ها دارم ،
در این هیاهوی زمانه ،
من به فرداها امید دارم.

بهروز قاسمی