من ،
می خواهم فراموش کنم هر آنچه را که نمی توانم فراموش کنم...!

بهروز قاسمی