به آینه نگاه می کنم و به تار تار ِ موهای سفیدم می خندم
خنده دار نیست ، در اوج جوانی پیر شدن؟!

بهروز قاسمی