دلم برایش تنگ است، همان که هست و نیست
همان که در خیال و خواب ، خوب هست و نیست
همان که حکم دلم دست او هست و نیست
همان که پایه ثابت خواب های شبانه ام هست و نیست
.
.
.
دلم برایــش تــنــگ است، هـمــان کـــه هســـت و نــــیست
همان که تمام وجودم هــــست ، ولی که نیست...

بهروز قاسمی