از دلتنگی هایم گفتم و تو چه بی حوصله ، مشکلات را بهانه ی نبودن هایت آوردی
من اما باز ،
با این قلم خمیده از مشکلات ، برایت خواهم نوشت که دوســــتــــت دارم...

بهروز قاسمی