وقتی که تو نیستی ،
برای من چه تفاوت دارد
که شب یلدا ،
یک دقیقه بیشتر بی خوابی بکشم؟

بهروز قاسمی