چه تنهایی ، با چه تنهایی که نخوابیدند
و چه آدم هایی، که با تنهایی نخوابیدند
و تو در این میان ،
چه تنهایی...

بهروز قاسمی