خداوندا ،
مراقب فرود چکمه های بارانت باش ،
شاید زیر این چکمه ها ، عاشقی ، سیگار به دست ، خفته باشد...

بهروز قاسمی