خدایا به خاطر آنچه ندادی و آنچه صلاح نبود بدهی ،
شکرت ،

شیرینی کودکی ام را تلخ مزه آفریدی ،
شکرت ،

مرا در میان گرگ ها بره آفریدی ،
اما ،
شکرت

سرنوشتم را از ته نوشتی ،
باز شکرت

اما امروز دلم را کسی شکست که سالها او را از تو طلب کرد ام ،
دوباره شکرت را می گویم ،
اما
تو بشنو ، ولی باور مکن...!

بهروز قاسمی