لعنت به این افکار کلافه کننده...
گـــاه ،
نه می توانی فریادشان بزنی
و نه می توانی در سکوتت ، حـلشان کنی...
فقط در سرت ، اتوبانی شلوغ برایشان می سازی ...
همین.

بهروز قاسمی