مات و مبهوت نگاهت می کنم...
آخر تا کی می توانی این نقاب صداقت را روی سیرت کثیفت نگهداری؟

بهروز قاسمی