خیلی وقت است که من ، دیگر من نیستم!
عوض شده ام ،
شاید هم یک عوضی مثل همه ی آن هایی که روزی ، در رفاقت مان نامُروت بازی درآوردند!

بهروز قاسمی